Popullsia

2013 •  Comments (64)  • 

Në Strugë jetojnë 63376 banorë shumicën dërmuese e përbëjn shqiptarët afër 60% te numrit të përgjithshëm të popullsisë mandej maqedonasit si dhe dhe nacionalitet e tjera si turqit , romët, vllehët, sërbët, boshnjakët dhe të tjerët. Popullsia e Strugës është popullsi urbane dhe rurale ,përafërsisht ndarja është e barabartë 50% e popullsis jeton në fshat dhe 50% jeton në qytet.

 

Struktura e popullsis

, 2013 •  Comments  • 

Struktura sipas gjinisë në Komunën e Strugës është 31743(50%) të gjinisë femërore dhe 31633(50%) të gjinisë mashkullore. Shkalla mesatare e moshës së populates sipas regjistrimit të vitit 2002,është 33,1 vite. Pjesëmarrja e popullatës së re deri ne 20 vjeç moshë është 36,2%.Pjesëmarrje më të madhe në numrin e përgjithshëm të banorëve ka popullata me moshë nën dyzet vjeç 67,2%, ndërsa përqindja e banorëve mbi 60 vjeç është 11,7%.

 

Demografia

, 2013 •  Comments  • 

Duke iu referuar të dhënave statistikore të regjistrimit të popullsisë të vitit 2002 Komuna e Strugës ka pasur 63376 banorë. Shkalla e nataliteit në vitin 2004 ishte 10,2%(në 1000 banorë), kurse shkalla e mortalitetit të përgjithshëm ishte 7,5 % (në 1000 banore). Shkalla e vdekshmërisë tek foshnjat ishte 10,6‰ promila. Shumëzimi natyror në numra ka qenë 101,në promila 2,7.Me këto të dhëna komuna është nën mesataren e republikës.Qarku i migracionit në vitin 2004 është 6.Ndaj saj si të ardhur janë regjistruar gjithsej 223 persona,nga të cilët 152 janë qytetarë të ardhur brenda Republikes së Maqedoniseë. Numri i përgjithshëm i të shpërngulurve është 217,prej të cilëve 150 janë qytetarë të shperngulur brenda R.së Maqedonisë.

Karakteristikë është se nga numri i përgjithshëm i qytetaëve të shpërngulur(113) janë të gjinisë femërore, kurse shkaqet më të shpeshta për shpërngulje janë kurorëzimi dhe shkaqet tjera familjare (respektivisht 78 dhe 52). Numri mesatar i banorëve është 130,5 persona na km2. Numri i kurorëzimeve në vitin 2004 ishte 288 ose 7,8 kurorëzime në 1000 banorë dhe numri i shkurorëzimeve ishte 12 ose 0.3 shkurorëzime në 1000 banorë.Në raport me kurorëzimet komuna është mbi, ndërsa në krahasim me shkurorzimet komuna është nën mesataren republikane, gjegjësisht i takon grupit të komunave me shkallë më të ulët të shkurorëzimeve.